Fundacja Pinata


Jesteśmy młodą organizacją zajmującą się upowszechnianiem sztuki współczesnej. W tym celu podejmujemy działania twórcze, wystawiennicze i edukacyjne. Organizujemy wystawy, plenery, spotkania, warsztaty i różnego rodzaju akcje plastyczne. Podejmujemy też działalność edytorsko-wydawniczą.

Obecnie podsumowaliśmy pierwszy etap projektu  AQUAPRESJA. Zebraliśmy fundusze na realizację publikacji- https://drive.google.com/file/d/1lJ5v_27XLcURz698YMXx7JqOJOldmZro/view

Dziękujemy współwydawcom i partnerom za wsparcie!

 

Najświeższą wystawę można oglądać w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie. Więcej informacji tu- http://pinatagroup.com/2018/01/18/aquapresja-04/

Projekt AQUAPRESJA będzie nadal się rozwijał, a wszelkie nowości pojawią się na blogu- http://aquapresja.blogspot.com/

 

Kolejne projekty w toku! Już wkrótce będziemy poszukiwali wolontariuszy do pomocy w warsztatach plastycznych i przy promocji wydarzeń. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt na maila- ourpinata@gmail.com

 

 

CELE FUNDACJI

Podstawowym celem Fundacji jest upowszechnianie kultury i sztuki oraz szerzenie świadomości artystycznej.

Celem Fundacji jest także: – działalność kulturalna w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – integracja artystyczna środowisk twórczych – edukacja plastyczna dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych – wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie i mających ograniczony dostęp do kultury, sztuki, edukacji artystycznej – pogłębianie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne – działalność oświatowa, również polegająca na kształceniu studentów
– działania na rzecz promocji kultury, sztuki i nauki w Polsce i poza jej granicami – kształtowanie aktywnego odbiorcy sztuk, wychowanie przez sztukę i do sztuki – propagowanie idei tolerancji i współpracy – edukacja społeczna dzieci i młodzieży – działalność w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego – działalność w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku – ochrona i promocja zdrowia – podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej – działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji – działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – działalność na rzecz mniejszości narodowych i seksualnych – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie, leczących się psychiatrycznie, uzależnionych i współuzależnionych, które podjęły leczenie, terapię, osób przebywających w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w szpitalach publicznych, dzieci i młodzież z ubogich rodzin – działania w zakresie upowszechniania i ochrony praw kobiet, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność w zakresie rozwoju nauki i technologii

 pinata

Zarząd Fundacji

 

Katarzyna Wendland- prezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, instruktor, pedagog, koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych, w fundacji zajmuje się także public relations

Alicja Wieczorek- wiceprezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, instruktor, pedagog, koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych, zajmuje się również redakcją witryn internetowych i blogów

Grzegorz Wawrzyńczak- wiceprezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, w fundacji zajmuje się corporate identity, designem, obsługą techniczną, aranżacją i wystawiennictwem