2ND INTERNATIONAL DIGITAL ART BIENNIAL ‚THE ONE’


 

 

REGULAMIN (PL) : https://drive.google.com/file/d/1zmFCtFfwvD-cTNGJINks8QxaR0scbbhX/view?usp=sharing

REGULATIONS (ENG) : https://drive.google.com/file/d/1gT62–SfNTPKMgiJqpUtdFzK-KiHLsEE/view?usp=sharing

KARTA ZGŁOSZENIA PDF (PL): https://drive.google.com/file/d/1Ef7ajxu2TV1yYZFPpfDwyNRad5ZIsOZf/view?usp=sharing

APPLICATION FORM PDF (ENG) https://drive.google.com/file/d/1i4oo84j6C0uGaP_PDAtOh86WStWJD1Ah/view?usp=sharing

 

zgłoszenia/applications: pinata.contest@gmail.com

 

 

GRAND PRIX: 2000 PLN

 

Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

The works selected by the jury will be presented at the exhibition.

 

 

W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni oraz studenci wyższych uczelni
artystycznych z całego świata.

Professional artists and students of art colleges and universities from all over the world may
participate in the competition.

 

Od uczestników nie są pobierane żadne opłaty konkursowe.

No competition fees are charged from the participants.

 

 

2. Międzynarodowe Biennale Sztuki Cyfrowej „THE ONE”

Tytuł projektu odwołuje się do Planety Ziemi, która jest jedynym znanym nam miejscem we wszechświecie, w którym rozwinęło się życie. Chcemy zwrócić uwagę na unikatowość naszej planety i wzbudzić w odbiorcach poczucie obowiązku odnośnie dbania o jej przyszłość. Celem projektu „THE ONE”  jest wywołanie dyskusji na temat trwającej aktualnie destrukcji naszej planety spowodowanej działalnością człowieka. Chcemy, by każdy artysta i odbiorca zastanowił się nad tym dlaczego w codziennym życiu często pomijamy myślenie o przyszłości świata, zapominamy o tym co jest najważniejsze. Czy dbanie o planetę nie powinno być naszym wspólnym celem?

Międzynarodowy charakter konkursu i towarzyszących mu wystaw ma na celu zebranie różnorodnych postaw artystycznych i konfrontację artystów z różnych krajów. Kolejnym celem jest  promocja sztuki współczesnej i popularyzacja cyfrowych metod tworzenia. Chcemy podkreślić, że postęp nie musi być kojarzony z destrukcją, a wykorzystanie mediów cyfrowych może prowadzić do wymiany artystycznych postaw na skalę międzynarodową.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w różnych technikach cyfrowych grafika cyfrowa, digital painting, kolaż cyfrowy, rysunek cyfrowy, w formacie jpg / jpeg, video do 3 minut mp4.

 

2nd International Digital Art Biennial ‚THE ONE’

The title of the project refers to the Planet Earth, which is the only place we know in the universe where life has developed. We want to pay attention to the uniqueness of our planet and arouse in the recipients a sense of obligation to take care of its future. The goal of the „The One” project is to evoke a discussion on the current destruction of our planet caused by human activity. We want every artist and recipient to consider why in everyday life we often skip thinking about the future of the world, we forget about what is the most important. Shouldn’t caring for the planet be our common goal?

The international nature of the competition and accompanying exhibitions aim to gather various artistic attitudes and confront artists from various countries. The next goal is to promote contemporary art and popularize methods of digital creation. We want to emphasize that progress does not have to be associated with destruction, and the use of digital media can lead to artistic exchange on an international scale.

Works of art in various digital techniques – i.e. digital graphic, digital painting, digital collage, digital drawing, jpg/jpeg format, video no longer than 3 minutes in mp4 format – are welcome to the competition.