RODO/ deklaracja dostępności


Klauzula informacyjna RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych jest Fundacja Pinata z siedzibą pod adresem: ul. Działowskiego 6/22, 87-100 Toruń. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. 732 190 135 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO). 3) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, jako potencjalnych uczestników wydarzeń, są przetwarzane przez okres wykonania umowy i okres archiwizacji przewidziany prawem. Dane osobowe udostępniane mogą być wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora, organom i instytucjom, którym administrator zobowiązany jest do ich przekazywania z mocy prawa, innym administratorom w celu realizacji zadań Fundacji Pinata oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Fundacji Pinata w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania. 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy/ procesu rekrutacyjnego/wykonania umowy. 6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani poddawane przetwarzaniu automatycznemu w tym profilowaniu. 7) Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Fundacja Pinata zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pinatagroup.com

 • Data publikacji strony internetowej: 2016 – 10 – 24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022 – 01 – 31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Wieczorek
 • E-mail: ourpinata@gmail.com
 • Telefon: 530443202

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja Pinata
 • Adres: ul. Działowskiego 6/22, 87-100 Toruń
 • E-mail: ourpinata@gmail.com
 • Telefon: 732 190 135

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Pinata nie posiada lokalu dostępnego dla interesantów

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Fundacja Pinata informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Fundacją Pinata możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: ourpinata@gmail.com
 2. dzwoniąc pod nr 530 443 202, 732 190 135
 3. korespondencję pisemną na adres: ul. Działowskiego 6/22, 87-100 Toruń

Nie ma możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać.

Dla osób słabo widzących możliwa jest zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Za pomocą panelu na stronie – screen reader możliwe jest powiększanie i pomniejszanie tekstu, odczytywanie zaznaczonych fragmentów tekstu oraz szybki powrót do góry strony. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

 

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynatorem dostępności w Fundacji Pinata jest Alicja Wieczorek.